Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies ("ciasteczka"). Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

 
Wyszukaj
Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sprzet-kosmetyczny.pl jest prowadzona przez Grzegorza Cygana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kosmed – Grzegorz Cygan (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Za Cytadelą 44, 61-659 Poznań) wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 972-095-68-08, REGON 300101536, adres poczty elektronicznej: kosmed@kosmed.nazwa.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 668 015 045 (opłata jak za połączenie z siecią komórkową wg. cennika właściwego operatora).
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 
Warunki zawierania Umowy Sprzedaży:
 
- informacje o produktach podane sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.sprzet-kosmetyczny.pl , w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
- cena produktu uwidoczniona w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.sprzet-kosmetyczny.pl  podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki; ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są również podane na aukcjach,
- cena produktu uwidoczniona w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.sprzet-kosmetyczny.pl jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia; cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez klienta zamówienia,
- w celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez klienta zamówienia; zamówienie można składać na stronie sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sprzet-kosmetyczny.pl poprzez kliknięcie ikony "DODAJ DO KOSZYKA" lub "DO KOSZYKA" na stronie wybranego produktu, a następnie potwierdzenie ilośći, zawartości koszyka i podanie pełnych danych zamawiającego w formularzu i ich akceptacji oraz akcepracji postanowień regulaminu sklepu - w tym momencie zostaje złożone zamówienie oraz jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży;
- każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem fiskalnym lub na życzenie klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek,
- sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: płatność gotówką przy odbiorze osobistym, płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki (przy braku możliwości potwierdzenia telefonicznego, dla towarów o dużych gabarytach oraz dla klientów bez potwierdzonej historii sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmówienia takiego sposobu zapłaty za produkt), płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy: Bank: BRE Bank SA – mBank, numer rachunku:33 1140 2004 0000 3402 3937 1323; w wypadku sposobu płatności innego niż płatność gotówką przy odbiorze osobistym lub płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 
Koszt, termin i sposoby dostawy:
 
- sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy produktu: paczka pocztowa; paczka pocztowa pobraniowa, paczka kurierska; paczka kurierska pobraniowa, odbiór osobisty pod adresem: ul. Za Cytadelą 44; 61-659 Poznań, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00 oraz w soboty 10:14,
- koszty dostawy są wskazane na stronach produktu; są one uzależnione od wybranego przez klienta sposobu dostawy, płatności oraz wagi produktu; przy zakupie kilku produktów koszty dostawy muszą być indywidualnie uzgodnione,
- termin dostawy produktu do klienta wynosi do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin; czas ten należy liczyć w następujący sposób:
- w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego.
- w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
- zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 
Tryb postępowania reklamacyjnego:
 
Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży:

- podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),
- zawiadomienia o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać pisemnie na adres: ul. Za Cytadelą 44, 61-659 Poznań,
- gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Za Cytadelą 44, 61-659 Poznań,
- sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni; odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres lub w inny podany przez klienta sposób,
- w przypadku produktów objętych również gwarancją sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 
W przypadku sprzedaży towaru w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami (kupujący nie jest konsumentem), strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi (sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej).
 
Reklamacje z tytułu gwarancji:
 
- gwarancja zostaje udzielona przez GWARANTA (Kosmed Grzegorz Cygan ul. Za Cytadelą 44, 61-659 Poznań lub producent wskazany w karcie gwarancyjnej) dla wybranych produktów zgodnie z zapisami oferty; informacje na temat gwarancji są zawarte w ofercie lub w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Produkty dla których nie wydano karty gwarancyjnej i w opisie produktu nie ma zapisu na temat gwarancji, nie są objęte gwarancją.
- jeśli nie wskazano inaczej, gwarancja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy,
- gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień uprawnionego z gwarancji wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- w celu reklamowania produktu z tytułi gwarancji uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć towar do siedziby GWARANTA lub do wskazanego autoryzowanego serwisu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Koszty dostarczenia towaru nabytego w ramach prowadzenia działalności gospodarczej ponosi uprawniony z gwarancji. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany do odpowiedniego opakowania towaru w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniami.
 
Reklamacje pozostale:
 
- pozostałe reklamacje można dokonać pisemnie na adres: ul. Za Cytadelą 44, 61-659 Poznań,
- gdy jest to niezbędne dla oceny produktu należy go dostarczyć na adres: ul. Za Cytadelą 44, 61-659 Poznań,
- sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta w terminie 30 dni; odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres lub w inny podany przez klienta sposób,
 
Prawo odstąpienia od umowy:
 
- usługobiorca (klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania towaru; do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem; oświadczenie można wysłać na adres: ul. Za Cytadelą 44, 61-659 Poznań,
- w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań; to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,
- usługodawca (sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób,
- formularz oświadczenia odstąpienia od umowy można pobrać tutaj:
http://www.kosmed.nazwa.pl/odstapienie%20od%20umowy.pdf
 
Umowy zawierane poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem www.sprzet-kosmetyczny.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
Rozstrzyganie sporów:
 
- ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.),
- ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
- pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 
a
 
KONTAKT
KOSMED
ul. Za Cytadelą 44
61-659 Poznań
 
tel. 61-8280-562
tel. 668-015-045